לייעוץ ותיאום פגישה התקשרו

03-6139595 | 055-8823088

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

0
(0)

פירוט מס' הנקודות לכל עבירה:

עפ"י תקנות התעבורה נהג שבמשך תקופה של שנתיים (להלן: "תקופת הצבירה") צבר עבירות עם ניקוד מצטבר של 12 נקודות ויותר חייב לבצע אמצעי תיקון שיוטלו עליו ע"י רשות הרישוי כדלקמן:

  1. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
  2. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
  3. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, יפסל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך 3 חודשים ורשיונו יחודש לאחר שיעבור מבחן תיאוריה.
  4. נהג אשר רישונו נפסל וחודש לפי תקנת המשנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רשיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויעבור טסט ותיאוריה מחדש.
  5. הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה בשנתיים ותעמוד על 4 שנים.

האפשרות לביטול, קיצור או דחיית הפסילה עקב נקודות

עפ"י תקנה 551 (ד) לתקנות התעבורה יש למשרד הרישוי שיקול דעת להטיל במקרים מיוחדים אמצעי תיקון אחר במקום שלילת הרשיון, ואולם בפועל פקידי משרד הרישוי אינם ששים להפעיל את שיקול דעתם לפי סעיף זה, ואינם מוכנים לשמוע או לקבל את טיעוני הנהגים לביטול או לקיצור השלילה, אלא במקרים נדירים, ובעיקר כאשר מדובר בנהג שסובל מנכות רפואית שפוגעת בניידותו.

האפשרות היחידה העומדת למעשה בפני מי שהוטלה עליו פסילת רשיון עקב נקודות היא לדחות את תחילת ריצוי הפסילה עד לתקופה של שישה חודשים.

הארכת תקופת הצבירה מעבר לארבע שנים

בפסק דין שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בתיק עע"מ 5226/10 אלי זהר נ' משרד התחבורה, נקבע כי נהג שאיננו מבצע אמצעי תיקון שהוטל עליו ע"י משרד הרישוי כגון קורס בסיסי בנהיגה נכונה, תוארך תקופת הצבירה של הנקודות שרשומות לחובתו אף מעבר ל-4 שנים ועד לביצוע בפועל של אמצעי התיקון הנ"ל.

כמו כן, נקבע בפסק הדין הנ"ל כי ביצוע אמצעי תיקון שהוטל על נהג ע"י משרד הרישוי איננו מביא לביטול הנקודות בגינן הוטל אמצעי תיקון, והן ממשיכות להיות רשומות לחובתו של הנהג עד לתום תקופת הצבירה.

סעיפי החוק הרלוונטים לשיטת הניקוד בתקנות התעבורה

546. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן בחלק זה-נהג) בעבירה

מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.

545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב,  מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן-"מרשם עבירות").

(ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חוייב נהג לפי תקנה 544.

(ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.

(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.

547.(א)  רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.

(ב)  נקודות שחוייב בהם נהג לפי תקנה 544 יעמדו בתקופתן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן-תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יבוא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.

(ג)  הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.

(ד)  על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתקופתן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547 (ד) הם אלה, כולם או מקצתם:

(1)  קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.

(2)  מבחן עיוני בנהיגה.

(3)  מבחן מעשי בנהיגה.

(4)  פסילתו של נהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.

(5)  בדיקות רפואיות.

549. (א)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה נכונה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ב)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ג)   נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברשיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205.

(ד)  נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג) , 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

550. (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם, ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.

(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

551. (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שנקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.

(א1)  נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.

(ב) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו, פנה הנהג כאמור- יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם ישמעו טענותיו של הנהג.

(ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.

(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי תיקון שנקבעה בתקנה זו או להוסיף עליהם, החליטה רשות הרישוי להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.

(ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודע לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר , והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550 (א) והוראות תקנה 550 (ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רשיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

552. כללי:

עפ"י תקנות התעבורה נהג שבמשך תקופה של שנתיים (להלן: "תקופת הצבירה") צבר עבירות עם ניקוד מצטבר של 12 נקודות ויותר חייב לבצע אמצעי תיקון שיוטלו עליו ע"י רשות הרישוי כדלקמן:

  1. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
  2. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
  3. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, יפסל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך 3 חודשים ורשיונו יחודש לאחר שיעבור מבחן תיאוריה.
  4. נהג אשר רישונו נפסל וחודש לפי תקנת המשנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רשיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויעבור טסט ותיאוריה מחדש.
  5. הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה בשנתיים ותעמוד על 4 שנים.

2. האפשרות לביטול, קיצור או דחיית הפסילה עקב נקודות: עפ"י תקנה 551 (ד) לתקנות התעבורה יש למשרד הרישוי שיקול דעת להטיל במקרים מיוחדים אמצעי תיקון אחר במקום שלילת הרשיון, ואולם בפועל פקידי משרד הרישוי אינם ששים להפעיל את שיקול דעתם לפי סעיף זה, ואינם מוכנים לשמוע או לקבל את טיעוני הנהגים לביטול או לקיצור השלילה, אלא במקרים נדירים, ובעיקר כאשר מדובר בנהג שסובל מנכות רפואית שפוגעת בניידותו.

האפשרות היחידה העומדת למעשה בפני מי שהוטלה עליו פסילת רשיון עקב נקודות היא לדחות את תחילת ריצוי הפסילה עד לתקופה של שישה חודשים.

3. הארכת תקופת הצבירה מעבר לארבע שנים:

בפסק דין שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בתיק עע"מ 5226/10 אלי זהר נ' משרד התחבורה, נקבע כי נהג שאיננו מבצע אמצעי תיקון שהוטל עליו ע"י משרד הרישוי כגון קורס בסיסי בנהיגה נכונה, תוארך תקופת הצבירה של הנקודות שרשומות לחובתו אף מעבר ל-4 שנים ועד לביצוע בפועל של אמצעי התיקון הנ"ל.

כמו כן, נקבע בפסק הדין הנ"ל כי ביצוע אמצעי תיקון שהוטל על נהג ע"י משרד הרישוי איננו מביא לביטול הנקודות בגינן הוטל אמצעי תיקון, והן ממשיכות להיות רשומות לחובתו של הנהג עד לתום תקופת הצבירה.

4. סעיפי החוק הרלוונטים לשיטת הניקוד בתקנות התעבורה:

544. הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן בחלק זה-נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.

545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב,  מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן-"מרשם עבירות").

(ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חוייב נהג לפי תקנה 544.

(ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.

(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

5. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.

(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.

6. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.

(ב) נקודות שחוייב בהם נהג לפי תקנה 544 יעמדו בתקופתן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן-תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יבוא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.

(ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.

(ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתקופתן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547 (ד) הם אלה, כולם או מקצתם:

(1)  קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.

(2)  מבחן עיוני בנהיגה.

(3)  מבחן מעשי בנהיגה.

(4)  פסילתו של נהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.

(5)  בדיקות רפואיות.

549. (א)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה נכונה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ב)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.

(ג)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברשיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205.

(ד)  נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג) , 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

550.(א)  צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם, ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.

(ב)  הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

551. (א)  נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שנקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.

(א1)  נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.

(ב)  נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו, פנה הנהג כאמור- יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם ישמעו טענותיו של הנהג.

(ג)  בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.

(ד)  על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי תיקון שנקבעה בתקנה זו או להוסיף עליהם, החליטה רשות הרישוי להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.

(ה)  חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודע לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר , והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550 (א) והוראות תקנה 550 (ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רשיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

פירוט מס' הנקודות לכל עבירה:

2 נקודות

4 נקודות

6 נקודות

8 נקודות

10 נקודות

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

קידום עורכי דין באינטרנט קידום עורכי דין באינטרנט