שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

ביתשיטת הניקוד בעבירות תעבורה

שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

פירוט מס' הנקודות לכל עבירה:

עפ"י תקנות התעבורה נהג שבמשך תקופה של שנתיים (להלן: "תקופת הצבירה") צבר עבירות עם ניקוד מצטבר של 12 נקודות ויותר חייב לבצע אמצעי תיקון שיוטלו עליו ע"י רשות הרישוי כדלקמן:

א.נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
ב. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
ג. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, יפסל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך 3 חודשים ורשיונו יחודש לאחר שיעבור מבחן תיאוריה.
ד. נהג אשר רישונו נפסל וחודש לפי תקנת המשנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רשיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויעבור טסט ותיאוריה מחדש.
ה. הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה בשנתיים ותעמוד על 4 שנים.

האפשרות לביטול, קיצור או דחיית הפסילה עקב נקודות

עפ"י תקנה 551 (ד) לתקנות התעבורה יש למשרד הרישוי שיקול דעת להטיל במקרים מיוחדים אמצעי תיקון אחר במקום שלילת הרשיון, ואולם בפועל פקידי משרד הרישוי אינם ששים להפעיל את שיקול דעתם לפי סעיף זה, ואינם מוכנים לשמוע או לקבל את טיעוני הנהגים לביטול או לקיצור השלילה, אלא במקרים נדירים, ובעיקר כאשר מדובר בנהג שסובל מנכות רפואית שפוגעת בניידותו.
האפשרות היחידה העומדת למעשה בפני מי שהוטלה עליו פסילת רשיון עקב נקודות היא לדחות את תחילת ריצוי הפסילה עד לתקופה של שישה חודשים.

הארכת תקופת הצבירה מעבר לארבע שנים

בפסק דין שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בתיק עע"מ 5226/10 אלי זהר נ' משרד התחבורה, נקבע כי נהג שאיננו מבצע אמצעי תיקון שהוטל עליו ע"י משרד הרישוי כגון קורס בסיסי בנהיגה נכונה, תוארך תקופת הצבירה של הנקודות שרשומות לחובתו אף מעבר ל-4 שנים ועד לביצוע בפועל של אמצעי התיקון הנ"ל.
כמו כן, נקבע בפסק הדין הנ"ל כי ביצוע אמצעי תיקון שהוטל על נהג ע"י משרד הרישוי איננו מביא לביטול הנקודות בגינן הוטל אמצעי תיקון, והן ממשיכות להיות רשומות לחובתו של הנהג עד לתום תקופת הצבירה.

סעיפי החוק הרלוונטים לשיטת הניקוד בתקנות התעבורה

 1. 546.(א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן בחלק זה-נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.
  545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב,  מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן-"מרשם עבירות").
  (ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חוייב נהג לפי תקנה 544.
  (ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
  (ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

(ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.

547.(א)  רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.
(ב)  נקודות שחוייב בהם נהג לפי תקנה 544 יעמדו בתקופתן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן-תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יבוא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.
(ג)  הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.
(ד)  על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתקופתן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

 אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547 (ד) הם אלה, כולם או מקצתם:
(1)  קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.
(2)  מבחן עיוני בנהיגה.
(3)  מבחן מעשי בנהיגה.
(4)  פסילתו של נהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
(5)  בדיקות רפואיות.

 1. (א)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה נכונה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
  (ב)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
  (ג)   נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברשיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205.
  (ד)  נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג) , 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

550.(א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם, ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.
(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

 1. (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שנקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.
  (א1)  נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.
  (ב) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו, פנה הנהג כאמור- יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם ישמעו טענותיו של הנהג.
  (ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.
  (ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי תיקון שנקבעה בתקנה זו או להוסיף עליהם, החליטה רשות הרישוי להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.
  (ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודע לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר , והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550 (א) והוראות תקנה 550 (ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רשיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.
 2. כללי:
  עפ"י תקנות התעבורה נהג שבמשך תקופה של שנתיים (להלן: "תקופת הצבירה") צבר עבירות עם ניקוד מצטבר של 12 נקודות ויותר חייב לבצע אמצעי תיקון שיוטלו עליו ע"י רשות הרישוי כדלקמן:

 א.נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
ב. נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
ג.נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, יפסל מלהחזיק רשיון נהיגה למשך 3 חודשים ורשיונו יחודש לאחר שיעבור מבחן תיאוריה.
ד. נהג אשר רישונו נפסל וחודש לפי תקנת המשנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רשיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רשיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ויעבור טסט ותיאוריה מחדש.
ה.הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה בשנתיים ותעמוד על 4 שנים.

 1. האפשרות לביטול, קיצור או דחיית הפסילה עקב נקודות: עפ"י תקנה 551 (ד) לתקנות התעבורה יש למשרד הרישוי שיקול דעת להטיל במקרים מיוחדים אמצעי תיקון אחר במקום שלילת הרשיון, ואולם בפועל פקידי משרד הרישוי אינם ששים להפעיל את שיקול דעתם לפי סעיף זה, ואינם מוכנים לשמוע או לקבל את טיעוני הנהגים לביטול או לקיצור השלילה, אלא במקרים נדירים, ובעיקר כאשר מדובר בנהג שסובל מנכות רפואית שפוגעת בניידותו.
  האפשרות היחידה העומדת למעשה בפני מי שהוטלה עליו פסילת רשיון עקב נקודות היא לדחות את תחילת ריצוי הפסילה עד לתקופה של שישה חודשים.
 2. הארכת תקופת הצבירה מעבר לארבע שנים:
  בפסק דין שניתן ע"י ביהמ"ש העליון בתיק עע"מ 5226/10 אלי זהר נ' משרד התחבורה, נקבע כי נהג שאיננו מבצע אמצעי תיקון שהוטל עליו ע"י משרד הרישוי כגון קורס בסיסי בנהיגה נכונה, תוארך תקופת הצבירה של הנקודות שרשומות לחובתו אף מעבר ל-4 שנים ועד לביצוע בפועל של אמצעי התיקון הנ"ל.
  כמו כן, נקבע בפסק הדין הנ"ל כי ביצוע אמצעי תיקון שהוטל על נהג ע"י משרד הרישוי איננו מביא לביטול הנקודות בגינן הוטל אמצעי תיקון, והן ממשיכות להיות רשומות לחובתו של הנהג עד לתום תקופת הצבירה.
 3. סעיפי החוק הרלוונטים לשיטת הניקוד בתקנות התעבורה:
  544. הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן בחלק זה-נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע.
  545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב,  מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן-"מרשם עבירות").
  (ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חוייב נהג לפי תקנה 544.
  (ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.
  (ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.
 4. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.
  (ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי.
 5. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות.
  (ב) נקודות שחוייב בהם נהג לפי תקנה 544 יעמדו בתקופתן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן-תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יבוא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה.
  (ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים.
  (ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתקופתן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551.

אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547 (ד) הם אלה, כולם או מקצתם:
(1)  קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.
(2)  מבחן עיוני בנהיגה.
(3)  מבחן מעשי בנהיגה.
(4)  פסילתו של נהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
(5)  בדיקות רפואיות.

549. (א)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה נכונה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
(ב)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן.
(ג)  נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברשיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205.
(ד)  נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג) , 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210.

550.(א)  צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם, ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה.
(ב)  הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

 1. (א)  נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שנקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור.
  (א1)  נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (א) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.
  (ב)  נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549 (ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו, פנה הנהג כאמור- יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם ישמעו טענותיו של הנהג.
  (ג)  בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.
  (ד)  על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי תיקון שנקבעה בתקנה זו או להוסיף עליהם, החליטה רשות הרישוי להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.
  (ה)  חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודע לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר , והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550 (א) והוראות תקנה 550 (ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רשיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה.

פירוט מס' הנקודות לכל עבירה:

2 נקודות

מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 38 (א) נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
2 83ב (א) נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות, ובלבד שהנהג חגור
3 90 (ו) גרירת רכב שלא בבטיחות
4 91 (א) גרירת מכונה ניידת שלא כדין
5 91 (ב) גרירת גרור או נתמך תוך הפרת תנאי גרירה
6 91 (ג) גרירת רכב מנועי ברכב לא מתאים
7 91 (ו) גרירה של יותר מגרור אחד בלא היתר
8 91 (ז) גרירה באופנוע בלא היתר
9 97 (א)(ב) (ג) נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

4 נקודות

מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 21 (ב)(3) הפרעה או עיכוב תנועה
2 22 (א) 64 (ד) אי ציות לתמרור ב-37 , אי עצירה בלבד
3 22 (א) אי ציות לתמרור ב-48 , אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4 28 (ב) נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון שלא באמצעות מיקרופון
5 36 (ה) כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מבנתיב הימני
6 45 נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7 47 (א)
47 (ה) (2)
עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטייה אחרי תמרור 30-א לפני מפגש מסילת ברזל
8 48 (ב)
ו-(ג)
עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9 57 חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט
10 67 (א) לא איפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11 85 (א)(3) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12 85 (א)(2)(ב) הובלת מטען המגביל שדה ראיה
13 93 (א)(1) אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14 95 (ד) נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע
15 96, 97 (ד)
99 (א)(1),(2),(3)
101, 103
נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 2 נהיגה בלא רשיון רכב החייב ברישום וברישוי
2 62(2) נהיגת רכב בקלות ראש
3 21 (ג) נהיגה בלא זהירות
4 22 (א) אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5 22 (א) אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
6 22 (א)
36 (ד)
נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7 23 (א)(1)(2) אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8 26 (4)
27(ג)
נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9 33 (א) נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10 36 (ג) נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11 35, 46(א) נהיגה שלא בימין הדרך
12 37 נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי
13 39 א(א)(ג)(ז)
39 ג (א)
נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות
14 47 (ד)(3)(4)
47 (ח)
עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת רכב מעל 4,000 ק"ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף
15 64 (א)(1),(2),(3)
64 (ב)(1)(2)
66, 68
אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16 65
83 א
כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
ילד לא רתום בהתקן ריסון
17 83 ב (א) נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
18 85(א)(6)
86 (1),(2),(3)
הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
19 155 הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 10(א) רשיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
2 38(3) 21(ב)(2) תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה נזק לאדם
3 21(ב)(4)
26(1)
התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4 27 (א) נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
5 44 (א) פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
6 47(ה)(1)ו-(ז) עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7 54 (א)
22(2)
מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8 54(א)
22(א)
מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9 56 (א)(1),(2),(3),(4) אי עצירה לפני מפגש רכבת
10 64 (ד)
22 (א)
נסיעה ברמזור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה-2
11 64(ה) נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
12 85 (א)(4) הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
13 85(ד)(1)
ו- (ה)(3)
הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14 85א (ו)(1)
(3)ו-(4)
הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15 168 שעות נהיגה מעל למותר
16 308 (ד) נהניגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17 364ד(ב) נהיגה ללא טכוגרף תקין
18 364ה(ג) נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס' סעיף
מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה
1 סעיף 304 לחוק העונשין,
התשל"ז 1977
גרימת מוות ברשלנות
2 64(א) הפקרה אחרי פגיעה
3 22(א)
54(א)
מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4 22(א)
54(א)
מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
5 47(ד)
ו-(ה)(5)
עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6 64(ג)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36
7 64(ד)
22(א)
אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8 64(ד)
22(א)
נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9 67(א) לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10 85(א)(5) הובלת מטען מעל 24.9% מהמשקל הכולל המותר
11 62(3) 26(2)
169ב
נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
נהיגת רכב בזמן פסילה
:לקבלת פגישת ייעוץ חייג או שלח פרטיםאולי יעניין אתכם גם:

מאמרים כלליים על לורם יפסום